Om arkivet

Houtskärs Kulturgille upprätthåller ett unikt arkiv med foton och dokument från Houtskär - HLA (Houtskärs Lokalhistoriska Arkiv).

Insamlingen av fotomaterialet har gjorts av frivilliga krafter ända sedan Gillet grundades på 1990-talet. Man har åkt kring i Houtskärs byar för att samla in foton, och därtill gjort ett detektivarbete för att kunna fastställa personer, platser och sammanhang på fotona. Fotomaterialet reprofotograferades först för hand i "fotostudion" i Roten, Näsby. Fotona katalogiserades manuellt i mappar och senare även på dator. Kamera-Boden har digitaliserat fotona. Fotomaterialet har använts i flera böcker, bland annat i En bok om Houtskär del I och II, boken om Jungfruskär och i bilderboken Så gjordes det förr. Många är de personer utan vilka arkivet inte hade varit så omfattande som det är idag. Bernt Mårtensson och Clementz Mattsson förtjänar ett särskilt varmt tack för sina insatser för HLA.

Uppgörandet av fotodatabasen och dess fortsatta upprätthållning över nätet är gjord av Skript i Pargas.

Detta projekt har kunnat förverkligas med stöd från Svenska Kulturfonden, Museiverket, Sparbanksstiftelsen i Houtskär samt genom donationer.

Ett varmt tack till Er som gjort projektet möjligt.

Om föreningen

Houtskärs Kulturgille r.f. arbetar på många sätt för att främja och bevara det unika skärgårdssamhället som är Houtskär, och dess kultur, historia och framtid. Föreningen upprätthåller Houtskärs Skärgårdsmuseum i Näsby, som till stor del byggts upp av frivilliga krafter. Föreningen har gett ut flera böcker: Jungfruskär, Så gjordes det förr och Läsåbook e Hootjärskå. Gillet har ett båtbyggeri vid Skärgårdsmuseet där det vintertid både byggs och repareras båtar av gammal modell. På vintrarna ordnas diskussions- och föreläsningstillfällen kring olika skärgårdsteman. På agendan har stått notdragning, mjölkhushållning, samt Amerika- och Sverigeemigrationen från Houtskär. Det senaste i raden av projekt är digitaliseringen och publiceringen av Gillets omfattande och unika fotoarkiv.

Houtskärs Kulturgille tilldelades den 6 november 2015 Svenska kulturfondens pris. I prismotiveringen sägs föreningen byggt upp skärgårdens mest omfattande och innovativa skärgårdsmuseum samt gjort en betydande insats i att hålla kulturhistoriskt hantverkskunnande vid liv. I motiveringen sägs också att föreningen värnar om kulturlandskapet i Houtskär och har lyckats engagera både barn och seniorer i verksamheten.

Anmäl ditt foto till HLA-fototjänsten

Om du har ett gammalt foto med anknytning till Houtskär som du vill inkludera i HLA:s fototjänst så tar vi gärna emot ditt foto.

Leverera fotot

1. Fysiskt fotografi - leverera det till HLA för inscanning. Kontakta oss så kommer vi överens om leverans. Vi scannar in fotot och arkiverar originalet eller återlämnar originalet till dig.
2. Inscannat foto färdigt i digitalt (JPG) format med hög resolution. Skicka till oss per e-post-bilaga. Fotofilens namn bör vara unikt och får gärna innehålla ditt namn, t.ex “fredrik_fotograf_001.jpg”, så att vi vet vem som levererat fotot.

Info om fotot

Berätta för oss om fotografiet i ett mail eller fyll i denna blankett.

Fotosamling

Ifall du har tiotals foton eller mera, så är denna metod lite väl omständig. Skicka oss e-post med dina kontaktuppgifter och berätta kort om din fotosamling, så kontaktar vi dig och kommer vi överens om de praktiska detaljerna.

Kontakta oss

houtskultur@gmail.com

Registerbeskrivning för webbplatsen www.hla.fi

Den som använder Houtskärs Kulturgille r.f:s webbplats www.hla.fi bör följa användningsvillkoren för tjänsten. Webbplatsen omfattar ett öppet fotoregister jämte tillhörande information om fotografierna.

Upphovsrätt

Innehållet på webbplatsen www.hla.fi inklusive foton, fotoinfo, personinfo osv. tillhör Houtskärs Kulturgille r.f. eller tredje part och är skyddat genom upphovsrättslagen och annan lagstiftning. Houtskärs Kulturgille r.f. förbehåller sig rätten till webbplatsen och dess innehåll, om inget annat nämns i dessa användningsvillkor eller på webbplatsen.

Användarens rättigheter och skyldigheter

Användare får titta på, bläddra i och skriva ut material som finns på webbplatsen www.hla.fi för sitt eget personliga bruk. Användare får inte kopiera eller på annat sätt reproducera, överföra, distribuera eller spara material från www.hla.fi, eller delar av detta material, och inte heller använda foton, produktfakta, varumärken, logotyper eller annat innehåll på webbplatsen utan föregående skriftliga tillstånd från Houtskärs Kulturgille r.f.. Det är inte tillåtet att använda texter eller foton för kommersiella syften. Det är tillåtet att använda meddelanden som publicerats på www.hla.fi för journalistiska syften under förutsättning att informationskällan nämns.

Ansvar för webbplatsen och dess innehåll

Houtskärs Kulturgille r.f. garanterar inte att de uppgifter som finns på webbplatsen www.hla.fi är korrekta eller tillförlitliga. Foton, fotoinfo, tillgänglighet och allt annat material på webbplatsen publiceras utan garantier. Houtskärs Kulturgille r.f. ansvarar inte för eventuella direkta eller indirekta skador till följd av informationen på webbplatsen. Houtskärs Kulturgille r.f. förbehåller sig rätten att när som helst utan förhandsbesked och oavsett orsak ändra webbplatsens användningsvillkor, utformning, innehåll, tillgänglighet, tjänster och andra egenskaper. Houtskärs Kulturgille r.f. garanterar inte att webbplatsen fungerar utan avbrott eller felfritt och svarar inte för webbplatsens tillgänglighet. Om inte annat följer av tvingande lag, svarar Houtskärs Kulturgille r.f. inte för skador som orsakas av användning av webbplatsen, förhindrad användning eller annan till dessa anknytande grund.

Tredjepartstjänster

Webbplatsen www.hla.fi kan innehålla länkar till webbsidor som ägs eller upprätthålls av tredje part. Användare som går vidare till dessa sidor ska ta del av och godkänna eventuella användningsvillkor före användning av tjänsten. Houtskärs Kulturgille r.f. kan inte påverka innehållet på webbsidor som skapats eller publicerats av någon annan part än Houtskärs Kulturgille r.f. och Houtskärs Kulturgille r.f. svarar inte för dessa tredjepartssidors funktioner, innehåll eller andra egenskaper.

Användning av logg och webbkakor (cookies)

Webbplatsen www.hla.fi kan innehålla webbkakor (cookies), dvs. små textfiler som lagras i användarens dator och som används för sessionshantering och användaruppföljning. Kakor används för analyser av hur användaren använder webbplatsen. Den lagrade informationen innehåller uppgifter för identifiering av webbläsaren, användning av webbplatsen och användningsdatorns IP-adress. På webbplatsen www.hla.fi används besökaruppföljning (logg) för analys av hur webbplatsen används. Den uppsamlade informationen förmedlas vidare för lagring på uppföljningstjänstens servrar. Uppgifter från besökaruppföljningen kan ges ut till tredje part om det påkallas enligt lag eller om tredje part hanterar uppgifterna för Houtskärs Kulturgille r.f:s räkning. Houtskärs Kulturgille r.f. använder statistikuppgifterna för utveckling av webbtjänstens besökarbelåtenhet. Användare kan blockera kakor genom att ändra inställningarna i sin webbläsare. Detta kan dock påverka webbplatsens funktion. Genom att använda www.hla.fi samtycker användaren till att uppgifterna behandlas på det sätt som beskrivs ovan.

Diskussioner, respons och kommentarer

Responsmöjlighet och kommentarsfälten på webbplatsen är avsedda för konstruktivt och sakligt tankeutbyte. Alla som skriver inlägg ska följa reglerna för webbplatsen. Houtskärs Kulturgille r.f. förhandsgranskar inte de uppgifter som kommer fram i responsen och kommentarerna. Vid behov stryker Houtskärs Kulturgille r.f. information som bryter mot användningsvillkoren, reglerna och instruktionerna för webbplatsen, lag eller god sed, så snart Houtskärs Kulturgille r.f. har uppmärksammats på överträdelsen. Houtskärs Kulturgille r.f. ansvarar inteför besökarnas inlägg eller inläggens följder eller för den information som besökare har lagt upp på eller länkat till webbplatsen. Besökarna svarar själva för innehållet i diskussionerna, kommentarerna och responsen. Besökarna svarar för sina egna handlingar och författare av lagstridiga texter kan ställas inför juridiskt ansvar för skrivelserna. Besökarna ska identifiera sig i anslutning till sina inlägg. Kontaktuppgifterna används inte för marknadsföring. Houtskärs Kulturgille r.f. har rätt att kontakta kommentarskribenter och responsgivarei ärenden som gäller deras inlägg.

Det är förbjudet att i diskussionerna, bloggarna och kommentarerna:

Vi ber att användare som upptäcker överträdelse av dessa villkor meddelar om detta till Houtskärs Kulturgille r.f..

Dataskyddsbeskrivning

Houtskärs Kulturgille r.f. har förbundit sig att skydda din integritet, och vi vill aktivt informera om de principer som vi iakttar för skydd av personuppgifter. Vid hanteringen av personuppgifter följer vi den finska lagstiftningen om integritetsskydd. Våra webbplatser kan användas utan registrering och vi samlar inte in besökarna personuppgifter under besök på sidorna. För upprättande besöksstatistik använder vi i vissa kakor (cookies) eller motsvarande tekniker. Det är möjligt att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen om du har blockerat dessa tekniker i din webbläsare. Vi använder statistikuppgifterna vid vidareutveckling av tjänsten. Registerbeskrivningen nedan innehåller mer detaljerad information om integritetsskyddet.

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

1. Registrets namn

Houtskärs Lokalhistoriska arkiv

2. Den registeransvarige

Houtskärs Kulturgille r.f.

3. Registrets användningsändamål

Registerbeskrivningen gäller arkivering av information om foton inklusive namn på avlidna och levande personer som förekommer på fotografierna, samt insamling av ytterligare information om fotografierna i registret.

4. Registrets datainnehåll

Följande personuppgifter om personer på fotografierna kan samlas in och sparas:

5. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna om kunderna inhämtas från kunderna själva, deras efterlevande, vänner och bekanta, samt i form av respons från www.hla.fi. Även andra källor kan användas.

6. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter om kunderna används inte i andra syften än de som framgår ovan och inga uppgifter lämnas ut till andra parter.

7. Principerna för skyddet av registret

Eventuella känsliga personuppgifter som kommer till Houtskärs Kulturgille r.f. kännedom hålls konfidentiella. Allmänt kända personuppgifter publiceras på www.hla.fi-tjänsten. Vid behandling av uppgifterna följer Houtskärs Kulturgille r.f. personuppgiftslagen och övriga tillämpliga bestämmelser om personlig integritet enligt finsk lagstiftning.

8. Rätt till insyn och rätt till rättelse av en uppgift

Enligt 26 § i personuppgiftslagen har den registrerade rätt att få veta vilka uppgifter om denne som har registrerats i samband med olika fotografier i arkivet samt enligt 29 § rätt att kräva att felaktiga uppgifter om denne korrigeras. Begäran om insyn eller korrigering ska göras skriftligt samt skickas till
Houtskärs Kulturgille r.f.