Jenny Viola Nylund
Anna Fransilia Nylund
Adele Terese Nylund
Violet Sofia Nylund
#15017
Proveniens

Personer

Jenny Viola Nylund, Anna Fransilia Nylund, Adele Terese Nylund, Violet Sofia Nylund

Diverse

Ture Mattssons bildsamling

Kommentarer